Algemene Voorwaarden

 Versie 17 december 2019 

 Algemene Voorwaarden van Jobdigger B.V. 

Artikel 1. Doelstelling; definities 

1.1 Deze algemene voorwaarden hebben ten doel duidelijkheid te scheppen over wat Opdrachtgever en Jobdigger B.V. van elkaar mogen verwachten in relatie tot de dienstverlening door Jobdigger B.V. aan Opdrachtgever al dan niet in combinatie met haar partners. Jobdigger B.V. streeft ernaar in een constructieve samenwerking met Opdrachtgever aan een langdurig partnership te bouwen. 

1.2 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: 

Dienst of Diensten: de dienst of diensten die Jobdigger B.V. verleent, de 

werkzaamheden die Jobdigger B.V. verricht en de producten en aanverwante dienstverlening die Jobdigger B.V. ontwikkelt en levert aan haar Opdrachtgevers, in de ruimste betekenis van het woord. 

Jobdigger B.V.: de besloten vennootschap Jobdigger B.V. 

Intellectuele eigendomsrechten: alle auteursrechten, databaserechten, handels- en bedrijfsnamen, handels- en dienstmerken; de rechten op vragenlijsten, algoritmes, validatie(s), websites; de geregistreerde en niet geregistreerde ontwerpen, octrooien, knowhow, rechten op vertrouwelijke informatie alsmede alle, waar ter wereld ook geldende, overige rechten van intellectuele eigendom, in de breedste zin 

Offerte: een offerte, aanbieding, datalevering en/of onderzoeksvoorstel van Jobdigger B.V. 

Onderzoeksgegevens: de gegevens, resultaten, uitkomsten, rapportages, analyses, samenvattingen, commentaren, toelichtingen en andere bijzonderheden die ontleend zijn of (kunnen) worden aan de door Jobdigger B.V. verleende Diensten 

Opdrachtgever: de partij waaraan Jobdigger B.V. een Offerte uitbrengt of heeft uitgebracht respectievelijk waarmee Jobdigger B.V. een Overeenkomst sluit of heeft gesloten respectievelijk waaraan Jobdigger B.V. een Dienst verleent of heeft verleend. 

Opdracht: de opdracht die Opdrachtgever aan Jobdigger B.V. geeft of heeft gegeven 

Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Jobdigger B.V. en Opdrachtgever tot stand komt, in vervolg op een Offerte en in combinatie met deze Voorwaarden 

Voorwaarden: de meest recente versie van deze algemene voorwaarden 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze Voorwaarden 

2.1 De (meest recente versie van deze) Voorwaarden is van toepassing op alle Diensten die Jobdigger B.V. verleent alsmede op alle Offertes, Opdrachten en Overeenkomsten waarbij Jobdigger B.V. partij is. 

2.2 Van deze Voorwaarden afwijkende afspraken en/of eigen voorwaarden van een wederpartij zijn alleen van toepassing indien dat vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Versie 17 december 2019 

Jobdigger B.V. is aanvaard. Dergelijke afwijkingen hebben alleen betrekking op en gelden alleen voor die bepaalde Opdracht, Dienst respectievelijk product. 

2.3 Indien en voor zover enige bepaling van deze Voorwaarden niet geldig of verbindend zou zijn, wordt die bepaling vervangen door een bepaling waarvan inhoud en strekking zo veel mogelijk overeen komen met inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepaling. Het voorgaande heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden. 

2.4 Jobdigger B.V. is bevoegd deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op de door Jobdigger B.V. aangekondigde datum van inwerkingtreding, behalve ten aanzien van vóór die datum reeds overeengekomen Opdrachten en aangegane Overeenkomsten. Daarop blijven de ten tijde van het tot stand komen van de Opdracht respectievelijk Overeenkomst geldende Voorwaarden van toepassing. Op eventuele vervolgopdrachten zijn evenwel de gewijzigde Voorwaarden van toepassing. 

2.5 De bepalingen van deze Voorwaarden evenals de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Jobdigger B.V. die naar hun aard bedoeld zijn ook na beëindiging of afloop van de Overeenkomst van toepassing te blijven, zullen dienovereenkomstig hun toepasselijkheid behouden (nawerking). 

Artikel 3. Informatie Opdrachtgever 

3.1 Offertes van Jobdigger B.V. zijn gebaseerd op de informatie die Opdrachtgever aan Jobdigger B.V. ter beschikking heeft gesteld. 

3.2 Opdrachtgever staat er jegens Jobdigger B.V. voor in dat hij naar beste weten alle informatie heeft gegeven en zal geven die van belang is voor de Offerte als voor de opzet, uitvoering en afronding van de Opdracht, dat die informatie juist is, dat hij gerechtigd is tot die informatie, dat die informatie vrij is van rechten van derden, dat daarmee derhalve geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden en dat de informatie door Jobdigger B.V. mag worden aangewend voor het in de Offerte en vervolgens in de Opdracht en/of Overeenkomst omschreven doel. 

3.3 Jobdigger B.V. is niet aansprakelijk voor schade of vertraging die het gevolg is van of verband houdt met door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. 

3.4 Indien de Offerte van Jobdigger B.V. is gebaseerd op informatie die door Opdrachtgever is aangeleverd en die achteraf onjuist of onvolledig blijkt te zijn, heeft Jobdigger B.V. het recht de in verband daarmee door haar bestede extra tijd en gemaakte extra kosten aan Opdrachtgever door te belasten. 

3.5 Het is toegestaan om het logo van de Opdrachtgever te gebruiken in uitingen van Jobdigger tenzij er een non-disclosure agreement (NDA) of andere 

geheimhoudingsverklaring is overeengekomen. Indien gewenst en op schriftelijk verzoek zal Jobdigger het logo op de betreffende uiting weghalen. 

Artikel 4. Offertes 

4.1 Offertes van Jobdigger B.V. zijn 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk Versie 17 december 2019 

anders is aangegeven. Indien een Offerte niet binnen 30 dagen integraal en onvoorwaardelijk is aanvaard, komt de Offerte per vervaldatum automatisch te vervallen, tenzij een andere geldigheidsduur op de Offerte staat vermeld. 

4.2 Tussen opdrachtgever en Jobdigger B.V. komt een overeenkomst tot stand, en Jobdigger B.V. is derhalve alleen aan haar Offerte gebonden, indien Opdrachtgever de Offerte binnen de hiervoor genoemde termijn van 30 dagen onvoorwaardelijk en schriftelijk heeft aanvaard. 

4.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod is Jobdigger B.V. daaraan niet langer gebonden. In dat geval is tussen partijen geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij Jobdigger B.V. alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met de gewijzigde aanvaarding. 

4.4 Offertes gelden niet, geheel noch gedeeltelijk, automatisch voor toekomstige Opdrachten. 

4.5 Alle in een Offerte genoemde prijzen zijn exclusief: 

- Omzetbelasting 

- Heffingen van overheidswege 

- Alle niet uitdrukkelijk in de Offerte genoemde kosten. 4.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Jobdigger B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

4.7 Bij aanvaarding van de Offerte stelt Opdrachtgever op eerste verzoek aan Jobdigger alle gegevens beschikbaar die bij oplevering nodig zijn om een factuur te kunnen sturen (naam, afdeling, adres, PO-nummer etc.). 

Artikel 5. Wijzigingen; meer- en minderwerk 

5.1 Indien Opdrachtgever wijzigingen in de opzet en/of de inhoud van de Diensten en/of de 

Overeenkomst wenst aan te brengen, zal Opdrachtgever daartoe tijdig in overleg treden met Jobdigger B.V. Jobdigger B.V. zal aan de door Opdrachtgever gewenste wijzigingen meewerken, indien zulks in redelijkheid van haar kan worden verlangd en hierover overeenstemming kan worden bereikt over de gevolgen voor de levertijd en over het honorarium en de kosten die in redelijkheid extra kunnen worden berekend dan wel in redelijkheid in mindering komen. 

5.2 Jobdigger B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen in de Overeenkomst en/of de Diensten aan te brengen indien dat in de visie van Jobdigger B.V. leidt tot verbetering van het onderzoek. Indien Jobdigger B.V. aldus meer of minder werkzaamheden zal verrichten dan is voorzien in de Overeenkomst, zal Jobdigger B.V. hierover in overleg treden met Opdrachtgever en zullen partijen in redelijkheid aanvullende afspraken maken over de gevolgen van dergelijk meer- respectievelijk minderwerk op het overeengekomen honorarium en de overeengekomen kosten. 

5.3 Door Jobdigger B.V. te verrichten aanvullende werkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de noodzaak tot het verrichten van deze aanvullende werkzaamheden kan worden toegerekend aan Jobdigger B.V.. Partijen zullen in redelijkheid afspraken maken over de hoogte van het met de aanvullende werkzaamheden gemoeide honorarium, de daaraan verbonden kosten en de gevolgen daarvan voor de levertijd. Versie 17 december 2019 

Artikel 6. Hulppersonen 

6.1 Jobdigger B.V. heeft het recht hulppersonen in te schakelen bij de uitvoering van de Opdracht respectievelijk Overeenkomst. 

6.2 Jobdigger B.V. is uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en kwaliteit van de door een hulppersoon verleende diensten indien de hulppersoon rechtstreeks door Jobdigger B.V. is ingeschakeld en betaald. Indien de hulppersoon is aangewezen door Opdrachtgever, is Jobdigger B.V. niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en kwaliteit van de diensten van de hulppersoon. 

Artikel 7. Zorgvuldigheid en fair use policy Jobdigger B.V. 

7.1 Jobdigger B.V. betracht bij de uitvoering van de Opdracht de van haar in redelijkheid te verwachten vakkundigheid en zorgvuldigheid. Dat neemt niet weg dat vanwege de specifieke aard van de Diensten de Onderzoeksgegevens kunnen afwijken van de schattingen die vooraf zijn gemaakt of die door Opdrachtgever werden verwacht. 

7.2 Jobdigger B.V. berekent jaarlijks het gemiddeld dataverbruik en aantal downloads per type klant. Op basis van het berekende gemiddeld verbruik per type klant (zoals starter, middelgrote intermediair of grote uitzender) wordt jaarlijks door Jobdigger B.V. de limiet vastgesteld die aan dataverbruik en downloads die een type klant mag gebruiken. Opdrachtgever mag dus niet meer gebruiken dan de limiet van die is vastgesteld voor de gemiddelde gebruiker in de categorie waar hij is ingedeeld. Indien door Jobdigger B.V. wordt vastgesteld dat Opdrachtgever wel een (structureel) hoger gebruik dan de FUP toe staat dan behoudt Jobdigger zich het recht voor het betreffende account van Opdrachtgever af te sluiten dan wel meerkosten in rekening te brengen. 

Artikel 8. Levertijd; onvoorziene omstandigheden; overmacht 

8.1 Jobdigger B.V. zal zich inspannen de Opdracht binnen de overeengekomen levertijd uit te voeren. Indien Jobdigger B.V. een vertraging voorziet, zal zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. 

8.2 Ingeval van onvoorziene omstandigheden die van dien aard zijn dat naar redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet van Jobdigger B.V. kan worden verwacht, heeft Jobdigger B.V. het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te ontbinden, zonder dat dat leidt tot schadevergoeding. 

8.3 Indien Jobdigger B.V. door overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt verhinderd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder plicht tot schadevergoeding te ontbinden. 

8.4 Onder overmacht worden onder meer verstaan brand, overstroming, epidemieën, werkstaking, rellen, oproer, terrorisme, terrorismedreiging, oorlog, oorlogsdreiging, transportproblemen, extreme weersomstandigheden, natuurrampen, kernrampen, overheidsmaatregelen, in-, uit- en doorvoerverboden, niet aan Jobdigger B.V. toerekenbare tekortkomingen van haar toeleveranciers, computer- en softwarestoringen, storingen in electriciteit, telefonie, netwerkverkeer en internetverbindingen, hacking, virusaanvallen, en Versie 17 december 2019 

voorts alle omstandigheden waaronder redelijkerwijs niet van Jobdigger B.V. gevergd kan worden dat zij haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst verder nakomt. 

Artikel 9. Tussentijdse beëindiging; opschorting 

9.1 Indien als gevolg van een oorzaak die aan Jobdigger B.V. respectievelijk Opdrachtgever kan worden toegerekend de Opdracht niet wordt uitgevoerd overeenkomstig hetgeen daarover is afgesproken in de Overeenkomst, zal Opdrachtgever Jobdigger B.V. respectievelijk zal Jobdigger B.V. Opdrachtgever bij aangetekend schrijven in gebreke stellen en heeft de in gebreke gestelde partij vier weken vanaf de datum van ter post bezorging van de ingebrekestelling de gelegenheid de Opdracht alsnog deugdelijk, overeenkomstig de Overeenkomst, uit te voeren. 

9.2 Indien een partij het eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de verder aan de beëindigende partij toekomende rechten. 

9.3 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, ondanks ingebrekestelling met inachtneming van een termijn van acht dagen, is Jobdigger B.V. gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel, ter keuze van Jobdigger B.V., de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever enig recht heeft op schadevergoeding of garantie en onverminderd de verder aan Jobdigger B.V. toekomende rechten. 

9.4 Ingeval van ontbinding als bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel heeft Jobdigger B.V. het recht onmiddellijke voldoening te vorderen van al hetgeen haar krachtens de Overeenkomst nog toekomt alsmede aanspraak te maken op schadevergoeding. 

9.5 Tenzij sprake is van omstandigheden als genoemd in de voorgaande leden van dit artikel kan de Overeenkomst niet tussentijds door een van partijen worden opgezegd of anderszins tussentijds worden beëindigd. 

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden 

10.1 Alle bedragen in Offertes en in de Overeenkomst luiden exclusief omzetbelasting. 

10.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen, heeft Jobdigger B.V. het recht door haar in het kader van een Opdracht respectievelijk Overeenkomst gemaakte kosten aan Opdrachtgever door te belasten. 

10.3 Alle facturen van Jobdigger B.V. zijn opeisbaar per de datum van de factuur en dienen binnen 15 dagen na factuurdatum te worden betaald. 

10.4 Indien een factuur niet tijdig integraal is betaald, is Opdrachtgever automatisch in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Opdrachtgever automatisch over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en heeft Jobdigger B.V. het recht vergoeding te verlangen van buitengerechtelijke kosten ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van EUR 250 per factuur. Versie 17 december 2019 

10.5 Opdrachtgever dient eventuele klachten over facturen van Jobdigger B.V. binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Jobdigger B.V. kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de (juistheid en verschuldigheid van de) factuur integraal te hebben aanvaard. Indien Opdrachtgever zich beklaagt over een factuur heeft dat geen gevolgen voor de opeisbaarheid van de factuur noch voor de betalingstermijn daarvan. 

10.6 Opdrachtgever doet afstand van het recht op verrekening of korting. 

10.7 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen, heeft Jobdigger B.V. het recht de door haar in een Offerte of Overeenkomst gehanteerde prijzen jaarlijks per 1 januari aan te passen aan de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijsindexcijfer (CPI). 

Artikel 11. Aansprakelijkheid; klachten 

11.1 Jobdigger B.V. zal zich inspannen de aan haar verstrekte Opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. 

11.2 Jobdigger B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van de Opdracht, tenzij deze het gevolg zijn van aan Jobdigger B.V. toe te rekenen nalatigheid betreffende de zorgvuldigheid waarmee de Opdracht is uitgevoerd. 

11.3 Opdrachtgever dient zijn eventuele aanspraken jegens Jobdigger B.V. zo spoedig mogelijk doch in elk geval binnen één jaar na het ontdekken van de tekortkoming respectievelijk, indien dat eerder is, binnen één jaar nadat de Dienst is verleend schriftelijk en gemotiveerd, onder overlegging van bewijsstukken en met specificatie van het gevorderde bedrag, bij Jobdigger B.V. te melden, op straffe van verval van het recht van Opdrachtgever om een vordering tegen Jobdigger B.V. in te stellen. 

11.4 De aansprakelijkheid van Jobdigger B.V. is beperkt tot het honorarium dat 

Jobdigger B.V. voor haar Diensten in het kader van de Opdracht respectievelijk Overeenkomst heeft ontvangen in de twaalf maanden voorafgaand aan de tekortkoming. Indien sprake is van een deel-Opdracht in het kader van een door Jobdigger B.V. met Opdrachtgever gesloten raamovereenkomst, is de aansprakelijkheid van Jobdigger B.V. beperkt tot het het honorarium dat Jobdigger B.V. voor haar diensten in het kader van de betreffende deel-Opdracht heeft ontvangen in de twaalf maanden voorafgaand aan de tekortkoming, 

11.5 Iedere aansprakelijkheid van Jobdigger B.V. voor gevolgschade en immateriële schade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan schade als gevolg van iedere vorm van gebruik van de Onderzoeksgegevens door Opdrachtgever of derden, gederfde winst, geleden verlies, verlies van gegevens en verlies van zakelijke kansen. 

11.6 Opdrachtgever vrijwaart Jobdigger B.V. tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de Opdracht, de Overeenkomst en/of de door Jobdigger B.V. verleende Diensten. 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten; gebruik door Opdrachtgever 

12.1 Tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen gekomen, zijn en blijven alle Intellectuele eigendomsrechten op een door Jobdigger B.V. gedane Offerte alsmede alle Versie 17 december 2019 

Intellectuele eigendomsrechten op de Onderzoeksgegevens en op door Jobdigger B.V. ontwikkelde onderzoeksmethoden, - modellen en –producten en op (al dan niet ingevulde) vragenlijsten, audio- en videobestanden en computerbestanden, alles in de breedste zin, het uitsluitende eigendom van Jobdigger B.V.. 

12.2 De Onderzoeksgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door 

Opdrachtgever. Zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jobdigger B.V. mag Opdrachtgever deze niet, geheel noch gedeeltelijk, in origineel dan wel als bewerking, om niet of tegen een vergoeding, aan derden ter hand stellen of door een derde laten gebruiken, noch op welke wijze dan ook openbaar maken. 

12.3 Opdrachtgever zal de Onderzoeksgegevens niet op oneigenlijke wijze gebruiken, deze niet wijzigen, verdraaien, verminken of overdrijven, noch deze onjuist of onvolledig weergeven. 

12.4 In het kader van bronvermelding heeft elk van partijen het recht in marketing/reclamemateriaal (waaronder maar niet beperkt tot de website) de andere partij op ondergeschikte wijze als dienstverlener respectievelijk Opdrachtgever te noemen. Voor het overige zijn partijen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij niet gerechtigd elkaars naam, handelsmerk, logo of slogan te gebruiken. 

Artikel 13. Privacy respondenten; bescherming persoonsgegevens 

13.1 Jobdigger B.V. zal, tenzij anders wordt overeengekomen, slechts gegevens over personen van Opdrachtgever ontvangen als die zijn ontdaan van op die personen te herleiden kenmerken, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum etc. Gegevens over personen worden door Jobdigger alleen geaccepteerd als de identiteit van die personen schuil gaat achter een personeelsnummer, dossiernummer of andere code, die alleen door Opdrachtgever tot een natuurlijk persoon is te herleiden. 

13.2 Indien anders dan hetgeen in 14.1 staat wordt overeengekomen, dan zullen Intelligence 

Group B.V. en Opdrachtgever te allen tijde de bij of krachtens de wet- en regelgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de bij of krachtens zelfregulering voor onderzoek en statistiek ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens geldende voorschriften in acht nemen. Voorts zullen Jobdigger B.V. en Opdrachtgever te allen tijde het privacy statement van Jobdigger B.V. (op www.jobdigger.nl) in acht nemen. Er is een Functionaris Gegevensbescherming aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, te weten: Mirjam Warners. Zij is bereikbaar via 026-2022169 of beheer@jobdigger.nl 

13.3 Jobdigger B.V. en Opdrachtgever zullen te allen tijde de privacy van de in het onderzoek te betrekken respondenten en panelleden respecteren. Opdrachtgever zal niet trachten de identiteit van respondenten en/of van de panelleden van Jobdigger B.V. 

te achterhalen noch zal Opdrachtgever trachten de respondenten en/of panelleden van Jobdigger B.V. op welke wijze dan ook te beïnvloeden. 

13.4 Indien de Dienst (mede) inhoudt dat namen van personen en/of andere 

persoonsgegevens aan Jobdigger B.V. worden verstrekt met het doel die gegevens te beheren en/of te verwerken, staat Opdrachtgever er jegens Jobdigger B.V. voor in dat de betreffende personen voor zover nodig toestemming hebben gegeven tot het verstrekken van hun gegevens aan Jobdigger B.V. en dat hij krachtens de wet- en regelgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) gerechtigd is die gegevens te Versie 17 december 2019 

verstrekken en daarbij alle voorschriften in acht heeft genomen en zal nemen. Voor zover nodig krachtens de wet- en regelgeving zullen partijen in dat geval een bewerkersovereenkomst sluiten. 

Artikel 14. Geheimhouding 

14.1 Jobdigger B.V. en Opdrachtgever zullen over en weer geheimhouding betrachten omtrent al hetgeen zij in het kader van hun samenwerking over elkaars bedrijfsvoering, in de ruimste zin, vernemen. Dit geldt niet ten aanzien van informatie en gegevens die een partij op andere wijze dan van de wederpartij heeft verkregen noch ten aanzien van informatie die openbaar toegankelijk is. 

14.2 Partijen zullen de geheimhoudingsverplichting van lid 1 van dit artikel tevens opleggen aan hun ondergeschikten en aan derden die toegang krijgen tot de in lid 1 bedoelde informatie en gegevens. 

Artikel 15. Overdracht van rechten en verplichtingen 

15.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jobdigger B.V. staat het 

Opdrachtgever niet vrij zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst met Jobdigger B.V. over te dragen aan een derde. Indien Opdrachtgever dat toch wil, kan Jobdigger B.V. voorwaarden verbinden aan haar toestemming. 

15.2 Jobdigger B.V. is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de 

Overeenkomst met Opdrachtgever over te dragen aan derden. Jobdigger B.V. zal Opdrachtgever binnen een redelijke termijn van een dergelijke overdracht op de hoogte stellen. 

Artikel 16. Geschillenregeling 

16.1 Op deze Voorwaarden, op alle Offertes, op de Diensten alsmede op alle door Opdrachtgever en Jobdigger B.V. gesloten Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, en op al hetgeen daarmee direct of indirect verband houdt of daaruit voortvloeit, is Nederlands recht van toepassing. 

16.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Jobdigger B.V. naar aanleiding van deze Voorwaarden, Offertes, Diensten, de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Jobdigger B.V., daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten en al hetgeen daarmee direct of indirect verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Arnhem. 

Vous avez envie de savoir ce que nous pouvons faire pour vous et votre organisation?

N’hésitez pas à nous contacter +31 26 20 22 169

Venez découvrir Jobdigger!

Demandez une démonstration en ligne ici très simplement

Demander une démo en ligne

Recevoir les actualités dans votre boîte mail?
Inscrivez-vous à notre newsletter!

Zoeken maar.